Regulamin Platformy Akademia ORKE  

 obowiązujący od dnia 18.04.2023 

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu, którego właścicielem są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068,  NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, posiadająca status dużego przedsiębiorcy, będący organem założycielskim Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. Dane kontaktowe: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, e-mail: szkolenia@orke.pl. (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 (opłata według cennika właściwego operatora). 

 1. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344)  

 1. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi pod adresem elearning.wsip.pl – nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowania. 

 

[Definicje] 

§ 1 

 1. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas Rejestracji i w trakcie korzystania z Serwisu. 

 1. Kod – ciąg cyfr i znaków, pozwalający na dostęp do zasobów Serwisu. 

 1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360). 

 1. Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca w swoim imieniu z WSiP czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 1. Konto – administrowany przez WSiP zbiór Danych oraz informacji o uprawnieniach Użytkownika w ramach Serwisu. Konto jest przypisane do Użytkownika. 

 1. Logowanie – proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu Serwisu.  

 1. Produkt elektroniczny – Treść cyfrowa dostarczana w formie cyfrowej. Produkt elektroniczny (np. nagrany webinar, e-learning) zawiera lub umożliwia dostęp do treści, obrazów wideo, zdjęć lub dźwięków i jest przeznaczony do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w opisie produktu sklepie internetowym wsip) na odpowiednim urządzeniu elektronicznym. Dostęp do Produktu elektronicznego może być odpłatny.  

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki korzystania z Platformy. 

 1. Rejestracja – procedura zakładania Konta. 

 1. Serwis – internetowy serwis edukacyjny e-Akademia ORKE dostępny pod adresem https://e-akademia.orke.pl/, prowadzony i zarządzany przez WSiP, w ramach którego dostępne są Produkty elektroniczne. 

 1. Szkolenie– płatny zasób Serwisu stanowiący formę doskonalenia zawodowego nauczyciela w formie stacjonarnej lub zdalnej. Szkolenie może być wykupione przez placówkę szkolną dla Użytkowników - nauczycieli tej placówki. Aktualna lista szkoleń jest dostępna na stronie https://orke.pl/szkolenia/ 

 1. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowe bez materialnego nośnika, z możliwością czasowego odtwarzania ich treści w Serwisie.  

 1. Umowa – umowa zawarta na czas nieoznaczony pomiędzy Użytkownikiem a WSiP z chwilą zakończenia Rejestracji, której przedmiotem są usługi świadczone przez WSiP w ramach Konta. Po akceptacji Regulaminu Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. Umowa zawierana jest w języku polskim. 

 1. Umowa sprzedaży umowa dotycząca odpłatnego udostępnienia Użytkownikowi przez WSiP Produktu elektronicznego , umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z Produktu elektronicznego na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. 

 1. Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,, która korzysta z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie. 

 1. WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), oświadczające, że posiadają status dużego przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy niebędącego mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.). 

 1. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.  

 1. Zasoby – umieszczone w Serwisie materiały edukacyjne, filmy, nagrania, wzbogacające proces nauczania oraz inne usługi świadczone w ramach Serwisu. 

 1. Zaświadczenie –zaświadczenie potwierdzające ukończenie przez Użytkownika szkolenia jako formy doskonalenia zawodowego oraz prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń, o których mowa w § 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 

[Ogólne warunki korzystania z Serwisu] 

§ 2 

 1. Korzystać z Serwisu może każdy Użytkownik posiadający Konto, który zaakceptował Regulamin. 

 1. Założenie i posiadanie Konta jest bezpłatne i dobrowolne, ale jest niezbędne do korzystania z Serwisu. 

 1. Korzystanie z niektórych usług Serwisu ma charakter odpłatny. Korzystanie z usług odpłatnych nie jest obowiązkowe. 

 1. Użytkownikowi nie wolno: 

 1. korzystać z kont innych Użytkowników, 

 1. udostępniać swojego Konta innym Użytkownikom, 

 1. przekazywać nieprawdziwych danych osobowych lub danych osobowych innych osób, jako własnych; 

 1. zamieszczać w ramach Serwisu lub przekazywać za pośrednictwem Serwisu treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami lub naruszających dobra osobiste lub dobre imię WSiP lub osób trzecich; 

 1. zamieszczać w Serwisie lub przekazywać za pośrednictwem Serwisu niezamówionych treści reklamowych lub promocyjnych (tzw. spam); 

 1. wprowadzać do Serwisu lub przekazywać za pośrednictwem Serwisu elementów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody, pliki czy programy komputerowe, których celem jest przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcji jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu informatycznego, bądź jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego. 

 

[Rejestracja Użytkownika nieposiadającego Konta] 

§ 3 

 1. W celu Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie https://e-akademia.orke.pl/ 

 1. W procesie Rejestracji Użytkownik zakłada Konto. 

 1. Aby utworzyć Konto, Użytkownik wypełnia następujące pola formularza rejestracyjnego: 

 • hasło (min. 8 znaków), 

 • imię i nazwisko,  

 • adres e-mail,  

 • stanowisko (dyrektor, nauczyciel, inne) 

 • Nauczany przedmiot 

 • nazwa placówki szkolnej 

 • adres placówki: ulica, kod pocztowy, miasto, 

 • numer telefonu (obowiązkowy tylko w przypadku zaznaczenia zgody na kontakt sms/telefon); 

 • data urodzenia i miejsce urodzenia (potrzebne do wydania Zaświadczenia ukończenia szkolenia) 

- oraz potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje.  

 1. Adres e-mail podany przez Użytkownika powinien być adresem unikalnym, co oznacza, że podczas Rejestracji może być wykorzystany tylko przez jednego Użytkownika. 

 1. Przyciśnięcie okienka „Zarejestruj się” powoduje wysłanie linku aktywacyjnego na adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym 

 1. W celu zakończenia Rejestracji Użytkownik powinien kliknąć link aktywacyjny. 

 1. Link aktywacyjny jest aktywny przez 48 h od daty wysłania go na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Po upływie tego terminu link aktywacyjny wygasa i wymagana jest ponowna Rejestracja. 

 1. Po zakończeniu Rejestracji tworzone jest Konto przypisane do loginu, którym jest adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz dochodzi pomiędzy Użytkownikiem a WSiP do zawarcia Umowy.Niezwłocznie po zawarciu Umowy WSiP przesyła na adres e-mail wskazany w Koncie, potwierdzenie zawarcia Umowy, Regulamin wzór oświadczenia o odstąpieniu.  

 1. Użytkownik może w każdym momencie dokonać weryfikacji i skorygowania swoich danych za pośrednictwem Konta.  

 1. Każdorazowy dostęp do edycji Konta oraz danych dotyczących Serwisu jest możliwy po zalogowaniu się do Konta.   

 

[Korzystanie z usług dostępnych w Serwisie] 

§ 4 

 1. Serwis oferuje Użytkownikom możliwość: 

 1. korzystania z usług bezpłatnych świadczonych w ramach Serwisu, 

 1. korzystania z usług płatnych świadczonych w ramach Serwisu – szczegółowe zasady korzystania określa Załącznik nr 1. 

 1. Korzystanie z usług płatnych wymaga podłączenia do internetu. 

 1. W celu Logowania Użytkownik wpisuje adres e-mail podany podczas Rejestracji oraz hasło. 

 1. W ramach dostępu do Konta Użytkownik ma możliwość́ korzystania z : 

 1. Materiały edukacyjne, 

 1. Pobranie Zaświadczenia ukończenia danego szkolenia. 

 1. Nadanie dostępu do niektórych Zasobów następuje na czas danego Szkolenia. 

 1. Zasoby umieszczone w Serwisie są przedmiotem praw autorskich WSiP, firm współpracujących i innych podmiotów. Powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, do osobistego użytku Użytkownika. W szczególności nie mogą być rozpowszechniane przez publikowanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody WSiP. 

 

[Dostęp do Zasobów]  

§ 5 

 1. W celu uzyskania przez Użytkownika dostępu do znajdujących się w Serwisie Szkoleń lub materiałów do Szkoleń, Użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem zakupu Szkolenia, numerem zamówienia, linkiem do usługi oraz Kodem umożliwiającym dostęp do zakupionego Szkolenia w Serwisie.  

 1. Dostęp do materiałów szkoleniowych możliwy jest: 

 1. W przypadku Szkoleń zakupionych przez dyrektora placówki edukacyjnej, gdzie Użytkownikami są nauczyciele: poprzez wyszukiwarkę, zatytułowaną „Wprowadź oznaczenie szkolenia otrzymane od dyrektora placówki” dostępną po zalogowaniu się do Konta i wpisanie numeru zamówienia w polu wyszukiwarki Szkolenia, a następnie po kliknięciu w wybrane Szkolenia oznaczone kluczykiem, wpisanie w pojawiającym się polu, Klucza  i kliknięciu „Zapisz mnie”.  

 1. Poprzez wyszukiwarkę zatytułowaną „Kody ze sklepu WSiP” w której należy wkleić 16 znakowy kod dostępowy do wersji cyfrowej, podany w mailu wysyłanym klientom po dokonaniu płatności. 

 1. Poprzez wklejenie w nowej karcie przeglądarki linku do usługi, otrzymanego od WSiP w wiadomości e-mail, prowadzącego do zakupionego Szkolenia, a następnie wpisanie w pojawiającym się polu, Klucza i kliknięciu „Zapisz mnie”. 

 

[Pobieranie Zaświadczeń] 

§ 6 

 1. Użytkownik po spełnieniu warunków związanych z ukończeniem danego Szkolenia może wygenerować w ramach szkolenia Zaświadczenie w formacie PDF. 

 1. Funkcja generowania Zaświadczenie jest dostępna dla uczestnika szkolenia wyłącznie w czasie dostępności dla Użytkownika szkolenia w Serwisie. Czas na wygenerowanie zaświadczania to 2 dni po zakończeniu szkolenia w Serwisie. 

 1. Wygenerowane Zaświadczenie można wydrukować lub pobrać i zachować w formacie elektronicznym. Po wygenerowaniu zaświadczenia, automatycznie zapisuje się ono w profilu Użytkownika Serwisu. 

 1. Wygenerowanie Zaświadczenia stanowi potwierdzenie ukończenia Szkolenia.  

 1. Po upływie czasu trwania dostępności szkolenia w Serwisie nie będzie możliwości wygenerowania Zaświadczenia. 

 1. Pytania i problemy związane z generowaniem Zaświadczeń należy kierować na adres mailto:eakademia@orke.pl 

 

 [Warunki techniczne korzystania z Serwisu] 

§ 7 

 1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu, w tym dokonywania Zamówień oraz korzystania z Produktów elektronicznych, wymagane jest: 

 1. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS; 

 1. posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej; 

 1. prawidłowo zainstalowana i aktualna wersja jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Edge, Internet Explorer; 

 1. włączona obsługa Java Script oraz cookies, 

 1. urządzenie elektroniczne z mołżiwością odtwarzania nagrań wideo zapisanych w formacie mp4 w rozdzielczości minimum FHD. 

 

 1. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany właściwości lub funkcjonalności Serwisu w celu dostosowania do aktualnych i wspieranych standardów. Zmiany mogą obejmować: zastąpienie dotychczasowego oprogramowania nowszą wersją, WSiP poinformuje Użytkowników o dokonywanej zmianie na trwałym nośniku (np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Użytkownika wskazany w Koncie wskazując rodzaj i zakres dokonanych zmian oraz termin, od którego zmiany będą obowiązywały.  

 1. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 powyżej, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do Serwisu lub korzystanie z niego, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dokonania zmiany, WSiP poinformuje Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku (np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Użytkownika wskazany w Koncie o właściwościach i terminie dokonania zmiany Serwisu oraz o wskazanym powyżej prawie Użytkownika do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany. Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli WSiP zapewnił Użytkownikowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Serwisu zgodnego z Umową, w stanie niezmienionym.  

 

[Reklamacje] 

§ 8 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących Serwisu lub udostępnianych w ramach Serwisu zasobów. 

 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, WSiP lub podmiot przez niego upoważniony niezwłocznie zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym, niezbędnym zakresie. 

 1. Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem każdego kanału komunikacji, w szczególności drogą elektroniczną na następujący adres e-mail:  reklamacje@orke.pl lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie na adres WSiP. 

 1. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji w ww. terminie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Koncie lub w innej formie spełniającej wymogi trwałego nośnika. 

 

[Pomoc techniczna] 

§ 9 

Użytkownik mogą skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów z dostępem oraz działaniem Serwisu wysyłając e-mail na adres eakademia@orke.pl.  

 

[Odpowiedzialność] 

§ 10 

 1. WSiP ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakość świadczeń z Umową, tj. zapewnienie w pełni poprawnego działania Serwisu i udostępnianych zasobów. WSiP zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników. 

 1. Jeżeli świadczenie jest niezgodne z Umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia go do zgodności z Umową. WSiP może odmówić doprowadzenia świadczenia do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.  

 1. Jeżeli świadczenie jest niezgodne z Umową, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy: 

 1. doprowadzenie do zgodności świadczenia z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów dla WSiP; 

 1.  WSiP nie doprowadził świadczenia do zgodności z Umową; 

 1. brak zgodności świadczenia z Umową występuje nadal, mimo że WSiP próbował doprowadzić świadczenia do zgodności z Umową; 

 1. brak zgodności świadczenia z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z doprowadzenia do zgodności z Umową; 

 1. z oświadczenia WSiP lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on świadczenia do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika. 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do współpracy z WSiP, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika.  

 1. WSiP nie ponosi odpowiedzialności za: 

 1. brak zastosowania przez Użytkownika minimalnych wymagań sprzętowych. 

 1. następstwa działań podjętych przez Użytkownika stanowiących naruszenie   postanowień Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej, 

 1. prawdziwość Danych podanych przez Użytkownik w trakcie Rejestracji. 

 1. WSiP ma prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego podczas korzystania z Zasobów. 

 

[Odstąpienie i Rozwiązanie Umowy] 

§ 11 

 1. Każdorazowy dostęp do edycji Konta oraz danych dotyczących serwisów WSiP, z których korzysta Użytkownik jest możliwy po zalogowaniu się do Konta lub Emailowi na adres: eakademia@orke.pl 

 1. W terminie 14 dni od Rejestracji, Użytkownik będący Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą Umowę lub Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy lub Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia w dowolnej formie, przykładowo drogą elektroniczną, wysłanego na adres email: eakademia@orke.pl lub pisemnie – na adres WSiP. Użytkownik może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe. 

 1. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów WSiP, w których jest wymagane posiadanie Konta. 

 1. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a WSiP może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym. 

 1. Użytkownik może rozwiązać Umowę przez złożenie stosownego oświadczenia, na przykład drogą elektroniczną na adres: eakademia@orke.pl lub pisemnie – na adres WSiP. 

 1. WSiP przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy: 

 1. w przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika, w tym w przypadku podania nieprawdziwych Danych w formularzu rejestracyjnym lub innych dokumentach wymaganych przez WSiP w celu uzyskania dostępu do poszczególnych Zasobów – po uprzednim poinformowaniu Użytkownika i wyznaczeniu odpowiedniego terminu do zaniechania naruszeń; 

 1. w pozostałych przypadkach – z miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

 1. Wypowiedzenie Umowy przez WSiP następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika w Koncie lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie spełniającej wymogi trwałego nośnika, w przypadku gdy podany przez Użytkownika adres e-mail jest niewłaściwy. 

 1. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a WSiP skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów WSiP, w których jest wymagane posiadanie Konta. 

 

[Postanowienia końcowe] 

§12 

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez WSiP oraz polityka cookies są dostępne w Serwisie. 

 1. Regulamin posiada następujące załączniki, które stanowią jego integralną część: 

 1. Zasady korzystania z usług płatnych, 

 1. Formularz odstąpienia od Umowy. 

 1. Dokumenty inne, niż wymienione w ust. 2 powyżej nie stanowią części Regulaminu. 

 1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają, ani nie ograniczają możliwości powoływania się przez Użytkownika na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

 1. Spory pomiędzy WSiP a Użytkownikiem dotyczące świadczenia usług w ramach Serwisu w pierwszej kolejności rozstrzygane będą w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności rozpoznawane będą przed sądem właściwym według przepisów prawa polskiego. 

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.). Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (dalej „Podmioty uprawnione”), prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
  i Konsumentów, dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php. 

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, np. pod adresem: http://spsk.wiih.org.pl oraz stronach internetowych Podmiotów uprawnionych. Szczegółowe informacje w zakresie działania i organizacji inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.  

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość złożenia skargi online za pomocą systemu internetowego rozstrzygania sporów (ang. ODR - Online Dispute Resolution) dostępnego pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ , pod którym można uzyskać szczegółowe informacje na temat tej procedury. Adres poczty elektronicznej WSiP na potrzeby kontaktu w związku z ODR: eakademia@orke.pl 

 1. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa i dobre obyczaje, mając na względzie zasady współżycia społecznego, Regulamin może ulec zmianie w zakresie warunków i zasad korzystania z Serwisu oraz usług i funkcjonalności oferowanych przez Serwis. Wskazane zmiany mogą zostać wprowadzone z istotnych przyczyn, tj. zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych/aktualizacji mających na celu polepszenie funkcjonowania Serwisu. Użytkownicy zostaną poinformowani przez WSiP o zmianie w terminie co najmniej 1 miesiąca przed wejściem w życie zmian przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu w Serwisie oraz przez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mailowy Użytkownika podany w Koncie. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli od daty jej otrzymania przez Użytkownika do dnia wejścia w życie zmiany Regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.  

 1. Oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu może zostać złożone drogą elektroniczną na adres eakademia@orke.pl, telefonicznie lub pisemnie na adres WSIP.  

 1. Prawem właściwym dla praw i obowiązków opisanych w Regulaminie jest prawo polskie. 

 

Aktualizacja 17 kwietnia 2023 roku 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2023 roku 

 

Załącznik Nr 1 

Zasady korzystania z usług płatnych 

§1. 

[Wstęp] 

 1. Płatne usługi są dostępne dla Użytkowników, którzy wprowadzili Kod w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu w formularzu Serwisu. 

Do zakupionych w sklepie internetowym WSIP Produktów elektronicznych jest przypisany Kod, upoważniający do dostępu do części lub całości Zasobu. Każdy Kod zawiera w opisie informację, jakiej usługi dotyczy i do jakich Zasobów nadaje dostęp. 

 1. W czasie dostępu do Produktów elektronicznych Użytkownik musi mieć dostęp do Internetu. 

 1. Szczegółowy opis dostępnych Produktów elektronicznych jest zawarty w sklepie internetowym WSiP za pośrednictwem witryny www.sklep.wsip.pl. 

§2. 

[Zamówienia] 

 1. Użytkownicy mogą składać Zamówienia poprzez sklep internetowy WSiP prowadzony pod adresem: www.sklep.wsip.pl, który obejmuje aktualną ofertę Serwisu.  

 1. Zasady rejestracji i korzystania z konta w sklepie internetowym WSiP, warunki i zasady składania Zamówień, zapłaty za złożone Zamówienie, a także zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu określa regulamin sklepu, który jest dostępny nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.sklep.wsip.pl, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie. 

 1. WSiP może dokonywać zmian w ofercie Serwisu. Zmiana oferty Serwisu pozostanie bez wpływu na Użytkownika dokonującego Zamówienia w momencie zmiany oferty oraz na ewentualne prawa nabyte Użytkownika. 

 1. Użytkownik nie ma obowiązku złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych. 

 1. Cena Produktu elektronicznego  w chwili złożenia Zamówienia zawiera wszelkie koszty, do których zapłaty zobowiązany będzie Użytkownik na rzecz WSiP w związku z Umową sprzedaży. 

 1. Podana w sklepie internetowym w momencie składania przez Użytkownika Zamówienia cena Produktu elektronicznego jest wiążąca. 

 1. Cena jest ceną brutto i jest podana w złotych polskich. 

 1. Płatność dokonywana przez Użytkownika obejmuje cenę Kodu umożliwiającego dostęp do Produktu elektronicznego.  

 1. W terminie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia dyspozycji przelewu przez Użytkownika, obciążenia karty kredytowej lub płatniczej oraz ich zaksięgowania przez Serwis, Kod zostanie udostępniony Użytkownikowi. 

 1. Sposobem dostawy Kodu jest wysłanie wiadomości e-mail pocztą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika wskazany w podczas składania zamówienia.  

 1. Dostęp do Produktu elektronicznego ma charakter czasowy. Użytkownik jest informowany o terminie ważności danego produktu elektronicznego przed złożeniem Zamówienia. 

 1. Po upływie ważności danego Produktu elektronicznego nastąpi jego zamknięcie.  

 1. WSiP nie udziela gwarancji na Produkty elektroniczne. 

 

§3. 

[Licencja Użytkownika i własność intelektualna] 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Produktów elektronicznych wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego (np. można udostępniać domownikom). 

 1. Użytkownik nie jest uprawniony do: 

 1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Produktów elektronicznych i/lub Kodu, ani w całości, ani we fragmentach, 

 1. ingerowania w zawartość Produktów elektronicznych, 

 1. publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Produktów elektronicznych, 

 1. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń Produktów elektronicznych,  

 1. oddawania w najem Produktów elektronicznych lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim, 

 1. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Produktów elektronicznych. 

 1. Udostępnianie w Internecie zakupionych Produktów elektronicznych bez zgody WSiP jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, forów internetowych, społeczności internetowych. 

 1. Wszystkie Produkty elektroniczne udostępniane w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509). Dystrybucja, powielanie, wypożyczanie, udostępnianie publiczne oraz modyfikowanie czy też udostępnianie w Internecie ponad prawem przewidziane, bez wyraźnej zgody WSiP jest zabronione. 

§4. 

[Odstąpienie od umowy] 

 1. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest Konsument lub osobą fizyczną zawierającą Umowę lub Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy lub Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

 1. Termin odstąpienia wynosi 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. 

 1. Po upływie terminu wskazanego w ust. 2 powyżej, prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa. 

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Użytkownik musi powiadomić WSIP o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie może być wysłane w szczególności na adres: szkolenia@orke.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 (opłata według cennika właściwego operatora) lub pisemnie – na adres WSiP.  

 1. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży. 

 1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży (treści cyfrowej) nie przysługuje Użytkownikowi – jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a Użytkownik został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez WSiP utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a WSiP przekazał Użytkownikowi odpowiednie potwierdzenie na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po zawarciu Umowy sprzedaży, najpóźniej w chwili dostarczenia Produktu elektronicznego. Potwierdzenie obejmuje informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie Produktu elektronicznego w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. 

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Użytkownika, WSiP zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności. 

 1. Zwrot płatności zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym WSiP został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. 

 1. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. 

§5. 

[Reklamacje dotyczące Produktu elektronicznego]  

 1. WSiP jako sprzedawca odpowiada wobec Użytkownika będącego Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą Umowę lub Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy lub Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z tytułu niezgodności z Umową sprzedaży w zakresie określonym w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287). 

 1. Postanowienia § 8 ust. 2 –4 Regulaminu (warunki złożenia i rozpatrywania reklamacji) oraz § 10 ust. 2-4 (roszczenia z tytułu niezgodności z Umową) mają odpowiednie zastosowanie do Umowy sprzedaży.  

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu