Regulamin Platformy

Regulamin Platformy e-Akademia ORKE

wersja DOC - do pobrania

wersja PDF - do pobrania

1.      Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa. usług drogą elektroniczną.

 1. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi pod adresem elearning.wsip.pl – nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowani


[Definicje]

§ 1

 1. Zaświadczenie –zaświadczenie potwierdzające ukończenie przez Użytkownika szkolenia jako formy doskonalenia zawodowego oraz prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń, o których mowa w § 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 2. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas Rejestracji, Weryfikacji, w trakcie korzystania z Platformy.
 3. Klucz dostępu– kod aktywacyjny umożliwiający dostęp do szkoleń płatnych dostępnych na Platformie.
 4. Konto – administrowany przez WSiP zbiór Danych oraz informacji o uprawnieniach Użytkownika w ramach Platformy.
 5. Logowanie – proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu Platformy.
 6. Platforma– internetowa Platforma e-Akademia ORKE dostępna pod adresem https://e-akademia.orke.pl.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki korzystania z Platformy
 8. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 9. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a WSiP z chwilą zakończenia Rejestracji, której przedmiotem są usługi świadczone przez WSiP w ramach Konta.
 10. Użytkownik – osoba fizyczna wykonująca zawód nauczyciela stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub pełniąca funkcje dyrektora szkoły w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, która korzysta z Zasobów i usług Platformy, na zasadach w nich określonych, w tym Zasobów, po wcześniejszej akceptacji postanowień Regulaminu.
 11. ORKE - Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, wpisany do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli woj. mazowieckiego pod nr. 106, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, którego organem założycielskim jest WSiP
 12. Szkolenie stacjonarne – odpłatne szkolenie zamówione przez Zamawiającego dla wybranych Użytkowników odbywające się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pobranie materiałów do Szkoleń stacjonarnych oraz zaświadczeń ukończenia wymaga założenia przez Użytkownika Konta na Platformie.
 13. Szkolenie zdalne – odpłatne szkolenie e-learnig lub webinar zamówione przez Zamawiającego dla wybranych Użytkowników. Udział w szkoleniu zdalnym wymaga założenia Konta na Platformie. Szkolenia webinar mogą odbywać na platformach zewnętrznych dostawców i wymagać akceptacji regulaminów platform.
 14. WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), oświadczające, że posiadają status dużego przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy niebędącego mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).
 15. Weryfikacja - procedura weryfikacji Użytkownika prowadząca do uzyskania przez Użytkownika dostępu do zamówionego odpłatnego szkolenia i usług świadczonych przez WSiP w ramach Platformy.
 16. Zamawiający - osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, szkoła w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, zamawiająca odpłatne szkolenia elearning dla Użytkownika.
 17. Zasoby – dostępne w Platformie Szkolenia zdalne oraz materiały edukacyjne do Szkoleń Zdalnych i Szkoleń Stacjonarnych, wzbogacające proces nauczania oraz inne usługi świadczone w ramach Platformy.

[Ogólne warunki korzystania z Platformy]
§ 2

 1. Korzystanie z Platformy ma charakter bezpłatny.
 2. WSiP może wprowadzić odpłatny dostęp do niektórych zasobów, o czym wcześniej poinformuje Użytkownika.
 3. Z Platformy może korzystać każdy Użytkownik, który posiada Konto oraz zaakceptuje Regulamin.
 4. Użytkownikowi nie wolno:
  – korzystać z konta innego Użytkownika,
  – udostępniać swojego Konta innemu Użytkowni,
  – zamieszczać w ramach Platformy treści bezprawnych.

 

[Rejestracja Użytkownika nieposiadającego Konta]
§ 3

1.      W celu Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie elearning.wsip.pl/login/.

2.      W procesie Rejestracji Użytkownik zakłada Konto.

3.      Aby utworzyć Konto, Użytkownik wypełnia następujące pola formularza rejestracyjnego:

·        nazwa użytkownika,

·        hasło (min. 8 znaków),

·        imię i nazwisko,

·        adres e-mail,

·        nazwa placówki,

·        adres placówki: ulica, kod pocztowy, miasto

·        data urodzenia i miejsce urodzenia, potrzebne do wydania Zaświadczenia ukończenia kursu,

·        oraz akceptuje Regulamin.

4.      Adres e-mail podany przez Użytkownika powinien być adresem unikalnym, co oznacza, że podczas Rejestracji może być wykorzystany tylko przez jednego Użytkownika.

5.      Przyciśnięcie okienka „Zarejestruj się” powoduje wysłanie, na adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, linku aktywacyjnego.

6.      W celu zakończenia Rejestracji Użytkownik powinien kliknąć link aktywacyjny.

7.      Link aktywacyjny jest aktywny przez 30 dni od daty wysłania go na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Po upływie tego terminu link aktywacyjny wygasa i wymagany jest kontakt na adres e-mail szkolenia@orke.pl.

8.      Po zakończeniu Rejestracji tworzone jest Konto przypisane do loginu, którym jest adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz dochodzi pomiędzy Użytkownikiem a WSiP do zawarcia Umowy. 

9.      Po zakończeniu Rejestracji, w celu uzyskania dostępu do bezpłatnych Zasobów Platformy oraz zakupionych szkoleń, Użytkownik:

a)      Akceptuje regulamin Platformy,

b)     Inicjuje Weryfikację usługi.

 

[Usługi Platformy]
§ 4

1.      Platforma oferuje Użytkownikowi możliwość korzystania z Zasobów w tym materiałów edukacyjnych do wykupionego Szkolenia zdalnego lub Szkolenia Stacjonarnego oraz pobrania Zaświadczenia ukończenia danego szkolenia.

2.      Korzystanie z Zasobów Platformy wymaga Logowania.

3.      W celu Logowania Użytkownik wpisuje podane podczas Rejestracji nazwę użytkownika oraz hasło.

4.      Nadanie dostępu do niektórych Zasobów następuje na czas Szkolenia e-learning.

5.      Zasoby umieszczone na Platformie są przedmiotem praw autorskich WSiP, firm współpracujących i innych podmiotów. Powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, do osobistego użytku Użytkownika. W szczególności nie mogą być rozpowszechniane przez publikowanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody WSiP.

[Dostęp do Zasobów]
§ 5

1.      W celu uzyskania przez Użytkownika dostępu do Szkoleń zdalnych lub materiałów do Szkoleń stacjonarnych, Użytkownik dla którego zamówiono Szkolenie zdalne/stacjonarne otrzymuje e-mail z potwierdzeniem Szkolenia, numerem zamówienia, linkiem do usługi oraz unikalnym numerem nazywanym Kluczem dostępu, umożliwiającym dostęp do zakupionego Szkolenia zdalnego lub materiałów do Szkolenia stacjonarnego na Platformie.

2.      Dostęp do materiałów szkoleniowych możliwy jest:

a)      Poprzez wyszukiwarkę, dostępną po zalogowaniu się na konto i wpisanie numeru zamówienia w polu wyszukiwarki Szkolenia, a następnie po kliknięciu w wybrane Szkolenia oznaczone kluczykiem, wpisanie w pojawiającym się polu, Klucza dostępu i kliknięciu „Zapisz mnie”.

b)     Poprzez wklejenie w nowej karcie przeglądarki linku do usługi, otrzymanego od ORKE w wiadomości e-mail, prowadzącego do zakupionego Szkolenia, a następnie wpisanie w pojawiającym się polu, Klucza dostępu i kliknięciu „Zapisz mnie”.

 

[Pobieranie Zaświadczeń]
§ 6

1.      Użytkownik po spełnieniu warunków związanych z ukończeniem danego Szkolenia stacjonarnego lub zdalnego może wygenerować w ramach kursu Zaświadczenie w formacie PDF.

2.      Funkcja generowania Zaświadczenie jest dostępna dla uczestnika szkolenia wyłącznie w czasie dostępności dla Użytkownika szkolenia na Platformie. Czas na pobranie zaświadczania to 2 dni po zakończeniu kursu na platformie.

3.      Wygenerowane Zaświadczenie można wydrukować lub pobrać i zachować w formacie elektronicznym. Po wygenerowaniu zaświadczenia, automatycznie zapisuje się ono w profilu Użytkownika Platformy.

4.      Wygenerowanie Zaświadczenia stanowi potwierdzenie ukończenia Szkolenia stacjonarnego lub zdalnego.

5.      Po upływie czasu trwania dostępności szkolenia na Platformie nie będzie możliwości wygenerowania Zaświadczenia.

6.      Pytania i problemy związane z generowaniem Zaświadczeń należy kierować na adres kontakt@orke.pl.

 

 [Warunki techniczne korzystania z Platformy]
§ 7

 1. Do właściwego działania Platformy wymagana jest:

a)      CPU: 2 GHz dual-core procesor lub lepszy (4-core zalecany)

b)     Pamięć: 2 GB RAM (4 GB zalecane)

c)      System operacyjny Windows 8 (Windows 10 zalecany), Mac OS 10.13 (najnowsza wersja zalecana), Linux, Chrome OS

d)     Przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari w najnowszych wersjach

e)     Łącze: min. 2Mbps w dwóch kierunkach

 1. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymogów. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione nowszą wersją. 

[Reklamacje]
§ 8

 1. WSiP podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przewidzianych w Regulaminie.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji WSiP lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje dotyczące działania Platformy należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@orke.pl
 5. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji za pośrednictwem e-maila lub pocztą – na adres wskazany przez Użytkownika w reklamacji.  

[Pomoc techniczna]
§ 9

 1. Użytkownik mogą skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów z dostępem oraz działaniem Platformy wysyłając e-mail na adres szkolenia@orke.pl  

[Odpowiedzialność]
§ 10

 1. WSiP ponosi odpowiedzialności za jakość świadczeń usług świadczonych za pośrednictwem Platformy.
 2. WSiP nie ponosi odpowiedzialności za:

a)      brak zastosowania przez Użytkownika minimalnych wymagań sprzętowych.

b)     następstwa działań podjętych przez Użytkownika stanowiących naruszenie   postanowień Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,

c)      prawdziwość Danych podanych przez Użytkownik w trakcie Rejestracji. 

 1. WSiP ma prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego podczas korzystania z Zasobów.

 

[Odstąpienie i Rozwiązanie Umowy]
§ 11

1.      Każdorazowy dostęp do edycji Konta oraz danych dotyczących jest możliwy po zalogowaniu się do Konta.

2.      W terminie 14 dni od Rejestracji, Użytkownik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn.  

3.      Zamawiający informuje ORKE o rezygnacji z Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@orke.pl.

4.      Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.

5.      Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a WSiP może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

6.      WSiP przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy:
– w przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika, w tym w przypadku podania nieprawdziwych Danych w formularzu rejestracyjnym lub innych dokumentach wymaganych przez WSiP w celu uzyskania dostępu do poszczególnych Zasobów lub w przypadku likwidacji Konta – ze skutkiem natychmiastowym,– w pozostałych przypadkach – z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

7.      Wypowiedzenie Umowy przez WSiP następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika w Koncie lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku gdy podany przez Użytkownika adres e-mail jest niewłaściwy.

8.      Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a WSiP skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów WSiP, w których jest wymagane posiadanie Konta.

[Postanowienia końcowe]
§12

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez WSiP oraz polityka cookies są dostępne na stronie: https://orke.pl/dane-osobowe/
 2. Regulamin posiada następujące załączniki, które stanowią jego integralną część: Formularz odstąpienia od Umowy – załącznik nr 1 .
 3. Dokumenty inne niż wymienione w ust. 2 nie stanowią części Regulaminu.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkownika na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Spory pomiędzy WSiP a Użytkownikiem dotyczące świadczenia usług w ramach Platformy w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów prawa polskiego.
 6. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.).  Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (dalej „Podmioty uprawnione”), prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 7. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, np. pod adresem: http://spsk.wiih.org.pl oraz stronach internetowych Podmiotów uprawnionych. Szczegółowe informacje w zakresie działania i organizacji inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 8. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani przez WSiP przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu na Platformie oraz przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany w Koncie. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania Użytkownik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 9. Oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu może zostać złożone drogą elektroniczną na adres szkolenia@orke.pl.

 

Dane osobowe
§13

Informacja na temat przetwarzania danych

Administratorem danych osobowych są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (poniżej informacja dla: „Produkty i usługi oferowane przez WSiP”)

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
 • poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wsip.pl,
 • przesyłając wiadomość na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl,
 • dzwoniąc do nas na numer telefonu: Infolinia: 801 220 555.

Ponieważ używamy poniżej sformułowania Grupa Wydawnicza WSiP, wyjaśniamy, że w skład Grupy wchodzą:

 • Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, w tym nasze szkoły językowe Profi-Lingua,
 • ALFA LOGIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 

I. Produkty i usługi oferowane przez WSiP

Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO administrator danych wyznaczył p. Macieja Byczkowskiego na Inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem

 • listownie na adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@wsip.pl

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • zawarcia i wykonania umowy (np. w związku z realizacją usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www, webinarów i akceptacji regulaminu). Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • wydania zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego oraz prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń, o których mowa w § 23 ust 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 czerwca 2019  roku w sprawie placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwagi na niezbędność ich przetwarzania do wykonania ustawowego obowiązku.
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, w sposób inny niż z wykorzystaniem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub poczty elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • marketingowych, w tym celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
 • realizacji Newslettera, w przypadku, gdy zostawiłaś/eś nam do tego celu adres e-mail na formularzu do Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez pozostawienie adresu e-mail do tego celu, (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • przekazywania informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz tzw. automatycznych systemów wywołujących drogą elektroniczną lub telefoniczną, na wskazany w formularzu kanał komunikacji elektronicznej (mail, sms, kontakt telefoniczny), pod warunkiem, że wyraziłeś nam na ten cel zgodę,
 • udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym ze WSiP, w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (tj. usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach serwisów www), co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • rozpatrywania zgłoszonych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz niezbędność wykonania zawartej z Tobą umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących Ciebie.
Celem profilowania jest lepsze dobranie dla Ciebie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. Dzięki profilowaniu będziesz otrzymywać mniej informacji dotyczących naszych ofert, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji. W każdym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec profilowania.

W celu profilowania wykorzystujemy zazwyczaj informacje takie, jak wiek, płeć, region miejsca zamieszkania oraz wielkość miejscowości, zainteresowania, zawód, stanowisko, typ urządzenia (model w przypadku urządzeń mobilnych), dostawca Internetu, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz przeglądarki, ustawienia preferencji języka, jak również informacje związane z realizowanymi przez Ciebie aktywnościami na naszych stronach www oraz zamówionymi produktami i usługami.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy administratora danych,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
 • podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)

W związku z korzystaniem z systemu informatycznego zewnętrznych dostawców, może wystąpić konieczność przekazania danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich (HubSpot Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych oraz Moodle), skutkujących koniecznością przekazania danych osobowych do państwa trzeciego. Zapewniamy jednak, że przekazywane dane są odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które podpisały z nami Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, przy zachowaniu niezbędnych dodatkowych środków bezpieczeństwa.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości. W zakresie danych pozyskanych na potrzeby wydania zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń, dane będą przechowywane przez 6 lat

 • Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach lub wycofasz nam udzielony w tym zakresie zgodę. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie dobrowolnej zgody dla celów marketingowych innych podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP lub podmiotów wymienionych w zgodzie, dane będą przechowywane do momentu, gdy wycofasz nam udzieloną zgodę.
 • Jeżeli wyraził(a)eś nam zgodę na udostępnienie danych osobowych do innych podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP lub podmiotów wymienionych w zgodzie, w celu ich dalszego przetwarzania przez te podmioty w ramach działań marketingowych, dane będą udostępniane do momentu wycofania udzielonej nam zgody na udostępnienie danych.

Zasady gromadzenia danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku rejestracji w serwisie internetowym, formularzach kontaktowych, podanie danych jest niezbędne do realizacji usługi/zgłoszenia. Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
 • żądania sprostowania oraz uzupełnienia Twoich danych osobowych;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
 • prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana;
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli:
  – kwestionujesz ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
  – przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a sprzeciwiasz się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
  – nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  – wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu);
 • żądania dostarczenia Twoich danych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 • żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli:
  – dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
  – zgoda została cofnięta (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody);
  – wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora);
  – dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem danych.

Ponadto osoba, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Aktualizacja 28 sierpnia 2021 roku

 

 

 Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

________________________

Miejscowość, data

________________________

Imię i nazwisko Uczestnika

 

________________________

Adres Uczestnika

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Dział Reklamacji

Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

e-mail: szkolenia@orke.pl

Telefon: (+48) 801 220 555

(+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych)

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

Ja______________________________________________________(imię i nazwisko), niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Platformy ORKE.

 

 

Data zawarcia umowy/akceptacji Regulaminu______________________________________________.

 

_________________

Podpis Uczestnika

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Pouczenie w sprawie odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (dotyczy umowy dotyczącej treści cyfrowej nie dostarczanej na nośniku materialnym).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Dział Reklamacji, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, (+48) 801 220 555 wew. 6, (+48) 22 36 83 801, e-mail: korekty@wsip.com.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem, lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z niniejszego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Last modified: Tuesday, 18 April 2023, 9:36 PM