Świat dynamicznie zmienia się, rewolucja 4.0 jest już naszą codziennością. Najważniejsze umiejętności XXI wskazane w badaniach nad kompetencjami przyszłości to umiejętności transferowalne – takie, których sztuczna inteligencja nigdy nie opanuje. Warto też zdefiniować rolę nauczyciela – facylitatora procesów uczenia się kształtującego tzw. kompetencje 4K – krytyczne myślenie, komunikację, kooperację i kreatywność. Interdyscyplinarność, praca zespołowa, odpowiedzialność i wewnętrzna motywacja bazująca na zasobach każdego ucznia to fundamenty metodyk zwinnych. Projekt realizowany na lekcji z zastosowaniem ciekawych narzędzi biznesowych, na przykład Scruma, opartego na określonych ramach procesu, gdzie praca organizowana jest przez samych uczniów i oparta na zaufaniu pomiędzy uczniami, a nauczycielem oraz samymi uczniami może stać się pierwszym krokiem do świata zwinności.

Niniejsze szkolenie dedykowane jest nauczycielom i dyrektorom, którzy szukają nowych rozwiązań, dostrzegając anachroniczność i opresyjność modelu pruskiego.